Konkurs „Twardy orzech do zgryzienia”

zaciśnięta pięść

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA”

§ 1

ORGANIZATOR

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Ortograficznego jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu powiatu mławskiego i żuromińskiego, w tym uczniów ze SPE.

3. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Ośrodka.

 

§ 2

CELE KONKURSU

1. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów.

2. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

3. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów.

4. Podnoszenie motywacji uczniów do doskonalenia umiejętności w zakresie języka ojczystego.

5. Integrowanie środowiska uczniów.

§ 3

ZAKRES WYMAGAŃ

Konkurs będzie obejmował umiejętność pisania poprawnego ortograficznie i interpunkcyjnie.

Zakres merytoryczny dla uczniów klas IV-VI:

 • pisownia wyrazów z „ó” i „u”

 • pisownia wyrazów z „rz” i „ż”

 • pisownia wyrazów z „ch” i „h”

 • pisownia wielkich i małych liter

 • pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”

 • pisownia „ nie” z różnymi częściami mowy

Zakres merytoryczny dla uczniów klas VII-VIII:

 • pisownia wyrazów z „ó” i „u”

 • pisownia wyrazów z „rz” i „ż”

 • pisownia wyrazów z „ch” i „h”

 • pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”

 • pisownia „ nie” z różnymi częściami mowy

 • pisownia cząstki „by”

 • pisownia wielkich i małych liter

 • pisownia – i, - j, - ii, – ji po spółgłoskach i samogłoskach

 • pisownia przedrostków i przyrostków

 • przenoszenie wyrazów

 • stosowanie zasad interpunkcji.

 

ZAKRES WYMAGAŃ DLA UCZNIÓW ZE SPE

Konkurs będzie obejmował umiejętność pisania poprawnego ortograficznie i interpunkcyjnie.

Zakres merytoryczny dla uczniów klas IV-VI:

 • pisownia wyrazów z „ó” i „u”

 • pisownia wyrazów z „rz” i „ż”

 • pisownia wyrazów z „ch” i „h”

 • pisownia wielkich i małych liter.


Zakres merytoryczny dla uczniów klas VII-VIII:

 • pisownia wyrazów z „ó” i „u”

 • pisownia wyrazów z „rz” i „ż”

 • pisownia wyrazów z „ch” i „h”

 • pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”

 • pisownia „ nie” z różnymi częściami mowy

 • pisownia wielkich i małych liter

 

§ 4

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z powiatu mławskiego i żuromińskiego, w tym uczniów ze SPE.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów – szkolnego i powiatowego.

3. Konkurs przeprowadzany będzie w trzech kategoriach:

KATEGORIA I: uczniowie klas IV-VI,

KATEGORIA II: uczniowie klas VII-VIII;

KATEGORIA III: uczniowie ze SPE.

4. W każdej kategorii przyznane zostaną: I, II i III miejsce.

5. Każda szkoła wybiera swego koordynatora, który będzie czuwał nad przebiegiem etapu szkolnego konkursu.

6. Udział w konkursie należy potwierdzić najpóźniej do 08 marca 2024 r. przesyłając drogą elektroniczną bądź faksem kartę zgłoszenia. /załącznik nr 1/

7. 14 marca 2024 r. organizator konkursu prześle drogą elektroniczną teksty dyktand oraz dyktanda z lukami dla uczniów ze SPE.

8. Etap szkolny odbędzie się od 18 do 22 marca 2024 r. Przeprowadza go nauczyciel uczący
w danej klasie języka polskiego w dogodnym dla siebie terminie; następnie sprawdza prace, a wyniki przekazuje koordynatorowi, który sporządza protokół /załącznik nr 2A, 2B, 2C/ i przesyła go organizatorowi faksem bądź drogą mailową do dnia 28 marca 2024 r.

9. Do etapu powiatowego kwalifikują się uczniowie, którzy popełnili najmniej błędów. Organizatorzy dopuszczają miejsca ex aequo.

10. Etap powiatowy odbędzie się w kwietniu 2024 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia w Mławie:

 • 11 kwietnia 2024r. o godz. 11.30 dla uczniów ze SPE (KATEGORIA III);

 • 18 kwietnia 2024r. o godz. 11.30 dla uczniów klas IV – VIII (KATEGORIA I i II).

Rozstrzygnięcie konkursu – do 09 maja 2024r.

11. Laureaci etapów szkolnych przyjeżdżają na etap powiatowy w wyznaczonym terminie pod opieką nauczycieli bądź rodziców. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.

12. Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

13. Laureaci Powiatowego Konkursu Ortograficznego otrzymają nagrody oraz tytuły Mistrza Ortografii.

14. Informacja o terminie rozdania nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka: www. podnmlawa.pl

 

§ 5

SPOSÓB SPRAWDZANIA PRAC

1. Prace uczniów winny być napisane na karcie formatu A4.

*Prace uczniów ze SPE będą polegały na uzupełnianiu luk w dyktandach o mniejszym stopniu trudności.

2. Zabrania się używania korektora; błędnie napisaną literę lub wyraz należy skreślić
i powyżej umieścić wersję poprawną.

3. Wszelkie zapisy nieczytelne lub niejednoznaczne będą interpretowane na niekorzyść piszącego.

4. Wszelkie błędy podlegają następującej klasyfikacji, zgodnie ze wskazaniami Rady Języka Polskiego http://www.rjp.pan.pl/:

 • Błędy ortograficzne I stopnia:

– błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż (w tym wyjątki od pisowni rz po spółgłoskach), ch-h;

– błędy w zakresie pisowni „nie” z różnymi częściami mowy;

– błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i;

– błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą (z wyjątkiem pisowni przymiotników dzierżawczych); – błędy w zakresie pisowni cząstki –by z osobowymi formami czasownika;

– błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws-;

– błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en.

 • Błędy ortograficzne II stopnia:

- pisownia wyrażeń przyimkowych;

- dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej linii;

- pisownia zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo

- pisownia przedrostków z-, s-, ś-

- pisownia –by z pozostałymi częściami mowy;

- opuszczanie, przestawianie liter;

- zmiękczenia;

- błędy interpunkcyjne.

5. Trzy błędy II stopnia traktujemy jako jeden błąd I stopnia

6. Opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako jeden błąd I stopnia

7. Każdą pracę należy sprawdzić dwukrotnie, błędy winny być oznaczone kolorem czerwonym

8. Sprawdzający umieszcza pod tekstem dyktanda liczbę popełnionych błędów i składa własnoręczny podpis

9. Za obowiązujące przyjmuje się zasady ujęte w „Słowniku ortograficznym języka polskiego” PWN, Warszawa 2002

 

Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych konkursu prosimy kierować na adres mailowy PODN, bądź bezpośrednio do koordynatorek konkursu: Jolanta Olkowska – adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Aneta Olczak – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.