Doradcy metodyczni

DYŻURY

 • Poniedziałek (SP 7 w Mławie) 13.30 – 15.00
 • Środa (PODN w Mławie) 15.15 – 16.45
 • Piątek (PODN w Mławie) 14..00 – 17.45

WYKSZTAŁCENIE

 • Magister wychowania muzycznego
 • Studia podyplomowe – plastyka
 • Studia podyplomowe – technika i wychowanie komunikacyjne
 • Studia podyplomowe – zarządzanie oświatą,

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Uczeń zdolny muzycznie na zajęciach. Jak go rozpoznać i wspierać?
 • Znaczenie muzyki w rozwoju psychofizycznym dzieci
 • Korzyści płynące z muzykowania
 • Metodyka nauczania gry na instrumentach szkolnych – flet prosty – dzwonki chromatyczne
 • Nowoczesne narzędzia wspierające pracę nauczyciela muzyki i edukacji muzycznej
 • Przybliżanie elementów dzieła muzycznego na przykładach utworów z różnych epok
 • Czym jest muzyka absolutna? Analiza twórczości klasyków wiedeńskich
 • Muzyka ilustracyjna i programowa. Co maluje muzyka?
 • Muzyczne podróże po Polsce, Europie i świecie ze szczególnym uwzględnieniem tańców narodowych oraz instrumentarium.
 • Treści patriotyczne w świetle podstawy programowej z muzyki
 • Konstruowanie scenariuszy uroczystości patriotycznych w szkole.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wspieranie, doradztwo i indywidualna pomoc nauczycielom w zakresie realizacji zadań dydaktycznych
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli muzyki, szczególnie po studiach podyplomowych
 • Motywowanie nauczycieli do poszukiwania nowych i ciekawych form i metod pracy na lekcjach z dziećmi o różnych możliwościach muzycznych
 • Rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie dostosowania warunków pracy do możliwości psychofizycznych uczniów
 • Doradztwo w zakresie planowania i organizowania zajęć dla uczniów zdolnych
 • Doradztwo w zakresie kierunków rozwoju dzieci zdolnych
 • Organizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli z zakresu muzyki i edukacji muzycznej
 • Organizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli rytmiki w przedszkolach
 • Podejmowanie zadań innowacyjnych – tabulatura fletowa
 • Uwrażliwianie nauczycieli na wielką wartość polskiej literatury muzycznej

DYŻURY

 • Wtorek (SOSW w Mławie) 13:30 – 14:15
 • Czwartek (PODN w Mławie) 15.00 – 19:30
 • Piątek (SOSW w Mławie) 13:30 – 15:00

WYKSZTAŁCENIE

 • Magister - Pedagogika specjalna. Oligofrenopedagogika
 • Studia podyplomowe – Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
 • Studia podyplomowe – Język polski
 • Kurs kwalifikacyjny PTD– Dysleksja rozwojowa

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • WOPFU – od przepisów prawa do praktycznej realizacji;
 • IPET krok po kroku;
 • ABC pedagoga specjalnego;
 • Organizacja pracy z uczniem ze SPE – dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb uczniów;
 • Innowacja pedagogiczna – nowatorskie rozwiązania w pracy z uczniem ze SPE;
 • Nowoczesne narzędzia wspierające terapię i rozwój ucznia ze SPE;
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pigułce;
 • Jak wspierać ucznia z dysleksją?
 • Trening pamięci – czyli jak rozwijać pamięć i koncentrację uwagi?
 • Ewaluacja i modyfikacja IPET.

ZAKRES ZADAŃ

 • wsparcie, doradztwo, indywidualna pomoc nauczycielom w zakresie pracy z uczniami ze SPE;
 • motywowanie nauczycieli do poszukiwania jak najlepszych form i metod pracy z uczniami, którzy wykazują specyficzne trudności edukacyjne i rozwojowe;
 • wsparcie w zakresie konstruowania programów zajęć rewalidacyjnych dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów objętych kształceniem specjalnym;
 • rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie dostosowywania warunków pracy do możliwości psychofizycznych uczniów;
 • doradztwo w zakresie planowania pracy edukacyjno-terapeutycznej dla ucznia ze SPE;
 • doradztwo w zakresie planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • organizowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych  i terapeutycznych;
 • wspieranie nauczycieli/pedagogów specjalnych w opracowaniu dokumentacji WOPFU i IPET;
 • organizowanie konkursów: Literacko-graficznego „Lekturowe memy” i ortograficznego „Twardy orzech do zgryzienia”;
 • wspieranie nauczycieli/pedagogów specjalnych w planowaniu własnego rozwoju zawodowego;
 • obserwacja i omawianie zajęć otwartych prowadzonych przez nauczycieli – stażystów.

DYŻURY

 • Wtorek 9.45 – 11.15 (Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych
 • Czwartek 13.15 – 18.30 (PODN Mława)

WYKSZTAŁCENIE

 • MAGISTER FILOLOGII ANGIELSKIEJ, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek: filologia angielska. Specjalizacja: tłumaczeniowa oraz nauczycielska

STUDIA PODYPLOMOWE

 • 2019 – SWPW W PŁOCKU Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty
 • 2019 – AKADEMIA LIDERÓW OŚWIATY SUS w partnerstwie z CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Studia podyplomowe dla liderów zespołów przedmiotowych
 • 2017 – SWPW W PŁOCKU Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną
 • 2012 – WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE Przedsiębiorczość i podstawy ekonomii
 • 2010 – SWPW W PŁOCKU Informatyka i technologia informacyjna
 • 2009 – WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA W WARSZAWIE Teoria i praktyka tłumaczeń – język angielski

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Nauczanie języków obcych
 • Nowoczesne technologie i AI
 • Ocenianie wewnątrzszkolne 
 • Ocenianie kształtujące i informacja zwrotna

ZAKRES ZADAŃ

 • Konsultacje indywidualne
 • Opiniowanie pracy nauczycieli, udział w lekcjach otwartych.
 • Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych
 • Prowadzenie rad pedagogicznych i szkoleń
 • Organizacja konkursu języka angielskiego

DYŻURY

 • Środa ILO  15.00-16.00
 • Czwartek PODN 15.00-18.00

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia Wyższe Magisterskie na kierunku Pedagogika – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Wydział Pedagogiczny w Pułtusku,
 • Studia podyplomowe w zakresie Profilaktyki i Terapii Uzależnień na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • Studia podyplomowe w zakresie Doradztwo Zawodowe, Przedsiębiorczość Szkoła Wyższa Collegium Balticum, 
 • Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością) Szkoła Wyższa Collegium Balticum,
 • Studia podyplomowe - Terapia pedagogiczna Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych 
 • Studia podyplomowe edukacja włączająca w pedagogice specjalnej Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych
 • Certyfikat Trenera Wspomagania- Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II - PODN Mława

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Kompetencje zawodowe nauczyciela i wychowawcy-o nowoczesnym modelu wychowania 
 • Rodzice partnerami szkoły 
 • Rola wychowawcza rodziny-diagnoza potrzeb rozwojowych-korelacja z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym 
 • Profilaktyka uzależnień/prozdrowotna 
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • Współpraca ze środowiskiem 
 • Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych
 • Rozwój emocjonalno-społeczny nastolatków 
 • Nieprawidłowości w rozwoju dzieci. Rozpoznanie i interwencja.
 • Sztuka motywowania. Co zrobić, żeby dziecku chciało się chcieć.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wsparcie szkoleniowe Rad Pedagogicznych
 • Konsultacje indywidualne
 • Sieć współpracy 
 • Organizacja konkursów

DYŻURY

 • Dyżur stacjonarny i online: 
  • Środa 15:00 – 16:30; SP 2 Żuromin
  • Czwartek 13:30 – 15:00 PODN Mława

WYKSZTAŁCENIE

 • Magister matematyki - Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Metodyka nauczania matematyki
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu
 • Ocenianie kształtujące, wspierające rozwój uczniów
 • Wykorzystanie w nauczaniu metody projektów opartych o idee STEAM

ZAKRES ZADAŃ

 • Konsultacje indywidualne
 • Opiniowanie pracy nauczyciela matematyki
 • Organizowanie zajęć otwartych dla nauczycieli
 • Udział w lekcjach otwartych
 • Prowadzenie rad pedagogicznych i szkoleń
 • Organizacja konkursu „Młody Matematyk”

DYŻURY

 • Poniedziałek 12.30 – 14.45 – Szkoła Podstawowa w Nosarzewie Borowym
 • Czwartek 13.30 – 18.00 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

WYKSZTAŁCENIE

 • Magister edukacji wczesnoszkolnej - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie
 • Studia podyplomowe – Przyroda, Oligofrenopedagogika z pedagogiką wspierającą, Terapia Pedagogiczna, Zarządzanie Oświatą, Akademia Liderów Oświaty         

          
TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Metodyka pracy w nauczaniu edukacji wczesnoszkolnej (polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, informatyczna, wychowanie fizyczne, plastyczna, techniczna),
 • Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i w szkole,
 • Kreatywność i innowacyjne metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej,
 • Ruch, taniec, muzyka w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej,
 • Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka,
 • Kompetencje w zakresie czytania i pisania, czyli rozumienia i tworzenia informacji, osobistych, społecznych,
 • Muzykoterapia,
 • Ocenianie kształtujące,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wsparcie nauczycieli w procesie konstruowania i modyfikowania programów nauczania.
 • Otaczanie opieką metodyczną początkujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
 • Organizowanie wymiany doświadczeń między nauczycielami.
 • Organizacja szkoleń/konferencji metodycznych/warsztatów/ kursów.
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.
 • Opiniowanie pracy nauczycieli, udział w lekcjach otwartych.
 • Podejmowanie działań innowacyjnych.
 • Konsultacje indywidualne i zbiorowe.

DYŻURY

 • Dyżur stacjonarny i online:
  • środa  15.00-16.30
  • czwartek  13.30 – 15.00

WYKSZTAŁCENIE

 • mgr edukacji wczesnoszkolnej, studia podyplomowe – Przyroda, 
 • studia podyplomowe – Biologia, studia podyplomowe – Lider oświaty
 • studia podyplomowe – Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja, 
 • kurs kwalifikacyjny – Wychowanie do życia w rodzinie, kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie oświatą

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Znaczenie przygotowania i organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie w szkole dla skutecznej realizacji zawartych w nich celów.
 • Rola nauczyciela w promowaniu wartości rodziny na zajęciach WDŻ.
 • Realizacja zajęć WDŻ wsparciem Programu Wychowawczo – Profilaktycznego
 • Potrzeby i oczekiwania współczesnego ucznia wobec zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 • Edukacja zdrowotna na przedmiotach przyrodniczych.
 • Rodzina jako środowisko integrujące potrzeby dziecka.
 • Zastosowanie mnemotechnik na lekcjach przyrody.
 • Gry terenowe na lekcjach przyrody.
 • Wykorzystanie TIK na zajęciach WDŻ.
 • Poczucie własnej wartości, czyli słów kilka o sposobach wzmacniania samooceny uczniów.

ZAKRES ZADAŃ

 • Diagnozowanie potrzeb środowiska objętego doradztwem metodycznym.
 • Wsparcie nauczycieli w procesie konstruowania i modyfikowania programów nauczania.
 • Otaczanie opieką metodyczną początkujących nauczycieli przedmiotu.
 • Udzielanie konsultacji.
 • Opiniowanie pracy nauczycieli, udział w lekcjach otwartych.
 • Organizowanie wymiany doświadczeń między nauczycielami. 
 • Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli.
 • Wspomaganie pracy dydaktyczno -wychowawczej.
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli .
 • Organizacja szkoleń/konferencji metodycznych/warsztatów/kursów.
 • Tworzenie materiałów metodycznych w zakresie swojego przedmiotu.
 • Udział w warsztatach/szkoleniach/ kursach/konferencjach służących doskonaleniu i rozwoju kompetencji nauczyciela i doradcy.
 • Uczestniczenie w pracach zespołu doradców metodycznych.
 • Popularyzacja programów, innowacji pedagogicznych.

DYŻURY

 • Dyżur stacjonarny i online
  • Środa 15.00 – 16.30 SP 1 w Żurominie
  • Czwartek 13.30 – 15.00 PODN w Mławie

WYKSZTAŁCENIE

 • Magister historii – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
 • Studia podyplomowe – matematyka
 • Studia podyplomowe - informatyka

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Metodyka nauczania historii i informatyki
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu historii i informatyki
 • Robotyka edukacyjna i praktyczne wykorzystanie technologii druku 3D
 • STEAM w pracy nowoczesnego nauczyciela
 • Wykorzystanie sztucznej Inteligencji w edukacji

ZAKRES ZADAŃ

 • Konsultacje indywidualne
 • Opiniowanie pracy nauczyciela historii i informatyki
 • Udział w lekcjach otwartych
 • Prowadzenie rad pedagogicznych i szkoleń
 • Organizacja konkursów

Stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany 

DYŻURY

 • poniedziałek 14.15 – 15.45   I LO
 • czwartek  14.15 -16.30.    PODN

WYKSZTAŁCENIE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii- specjalność nauczycielska – chemia
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział fizyki- Studia Podyplomowe w zakresie Fizyki  z astronomią
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku- Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania- Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania
 • Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach- Kurs kwalifikacyjny – kwalifikacje edukatora.
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość - Studia Podyplomowe.
 • Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się – Studia Podyplomowe.

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.
 • Wybrane efektowne doświadczenia chemiczno-przyrodnicze użyteczne w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Podstawa programowa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej z chemii i fizyki.
 • Wspieranie ucznia w uczeniu się przedmiotów przyrodniczych.
 • Techniki uczenia się uczniów.
 • Poszukiwanie nowych rozwiązań jako klucz do sukcesu edukacyjnego.
 • Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie.
 • Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się.
 • Kompetencje kluczowe w szkole- kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Ocenianie wewnątrzszkolne.
 • Praca z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych  możliwościach i preferencjach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przedmiot doradztwa / poziom edukacyjny/ chemia, fizyka/ szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe
 • Udzielanie nauczycielom pomocy metodycznej i merytorycznej w formie konsultacji indywidualnych i zespołowych na interesujące ich tematy.
 • Otaczanie szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową.
 • Organizowanie form doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, konferencje, seminaria).
 • Uczestniczenie w zajęciach nauczycieli (na prośbę nauczyciela lub dyrektora szkoły/placówki) w związku z oceną ich pracy i sporządzanie opinii o pracy nauczyciela.
 • Wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach i placówkach, w doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych, w rozwoju umiejętności metodycznych.
 • Organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
 • Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz lekcji i zajęć otwartych.
 • Propagowanie i pomoc we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych programów nauczania, metod i form pracy.
 • Monitorowanie podstawy programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie chemii i fizyki.
  Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych i informacyjno-pedagogicznych.
 • Opiniowanie nowatorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych.
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.
 • Wskazywanie kierunków wyrównywania szans w procesie dydaktycznym.
 • Wdrażanie kompetencji kluczowych na lekcjach chemii i fizyki.
 • Redagowanie biuletynu metodycznego.
 • Organizowanie i koordynowanie działań związanych z diagnozą potrzeb nauczycieli.

Doradca metodyczny Informatyki - Mariusz Sobotka

DYŻURY

 • Czwartek PODN  14.00 – 18.30
 • Piątek SP nr 7 w Mławie 13.30 – 15.45

WYKSZTAŁCENIE

 • Październik 2013 – sierpień 2014
  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydział Informatyki – studia podyplomowe (Informatyka i technologia informacyjna)
 • Październik 2012 – czerwiec 201
  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • Październik 2003 – lipiec 2006
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Instytut Filologiczno – Historyczny w Mławie, tytuł zawodowy licencjat (kierunek – historia, specjalizacja pedagogiczna)
 • Październik 2001 – czerwiec 2006
  Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych, tytuł zawodowy magister (kierunek – zarządzanie i marketing, specjalizacja rynki finansowe i bankowość)

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Nauczanie Informatyki
 • Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy nauczyciela
 • Nowoczesne technologie i AI
 • Laboratoria przyszłości
 • Nauczanie zdalne z wykorzystaniem - Microsoft 365 Education A1

ZAKRES ZADAŃ

 • Szkolenie Rad Pedagogicznych
 • Konsultacje indywidulne
 • Sieci współpracy
 • Organizacja konkursów
 • Redagowanie Biuletynu i Informatora

DYŻURY

 • Poniedziałek 11.30-12.45 SP Nr 3 w Mławie

 • Środa – 14.00- 16.15 PODN Mława

 • Czwartek – 14.00 – 17.00 PODN Mława

WYKSZTAŁCENIE

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku – mgr wychowania fizycznego

 • Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie – Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli, studia podyplomowe

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Gry sportowe

 • Lekkoatletyka

 • Pływanie

 • Badminton i tenis stołowy

 • Rekreacja

ZAKRES ZADAŃ

 • Doradztwo metodyczne w zakresie wychowania fizycznego

 • Prowadzenie zajęć, lekcji otwartych, szkoleń

 • Opiniowanie programów autorskich

 • Wspieranie nauczycieli wychowania fizycznego, w szczególności z małym stażem pracy

 

DYŻURY

 • Wtorek 8.30 – 10.00 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej

 • Środa 8.00 – 8.45 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej

 • Czwartek 14.30 – 19.00 PODN w Mławie

WYKSZTAŁCENIE

 • Magister filologii polskiej, Uniwersytet Warszawski

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami.

 • Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych.

 • Wspieranie nauczycieli w opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania.

ZAKRES ZADAŃ

 • Udzielanie indywidualnych konsultacji.

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

 • Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych.

 • Wdrażanie nowoczesnych metod i form pracy z wykorzystaniem TIK i AI.

 • Otaczanie opieką metodyczną początkujących nauczycieli przedmiotu.

 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

 • Organizowanie konkursów na szczeblu powiatu.

 

DYŻURY

 • Poniedziałek 11.45 – 12.15 (Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku w Mławie)

 • Środa 15.00 – 17.15 (PODN Mława)

 • Czwartek 14.00 – 17.00 (PODN Mława)

WYKSZTAŁCENIE

MAGISTER HISTORII, UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE, WYDZIAŁ HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH, Kierunek: historia, specjalizacja nauczycielska

STUDIA PODYPLOMOWE

 • 2006 – UWM W OLSZTYNIE Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska

 • 2014 - ANS COLLEGIUM BALTICUM W SZCZECINIE Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

 • 2022 – WSKZ WE WROCŁAWIU Nauczanie etyki i filozofii

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Nauczanie historii, wiedzy o społeczeństwie i filozofii

 • Regionalistyka i nauki pomocnicze historii

 • Aktywne metody nauczania

ZAKRES ZADAŃ

 • Konsultacje indywidualne

 • Opiniowanie pracy nauczycieli, udział w lekcjach otwartych

 • Opiniowanie programów nauczania

 • Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych

 • Prowadzenie szkoleń, warsztatów, organizacja konferencji i seminariów historycznych

 • Organizacja konkursu historycznego

 

DYŻURY

 • Wtorek – 15.30- 17.00 PODN Mława

 • Środa – 11.00 - 12.45 ZSTiO w Iłowie Osadzie

 • Czwartek – 15.00 – 17.00 PODN Mława

WYKSZTAŁCENIE

 • Wyższe magisterskie- Edukacja Techniczno- Informatyczna ze Specjalnością Nauczycielską na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie

 • Szkoła Coachingu i Warsztatu Trenerskiego organizowane przez- Collegium Blticum – Akademia Nauk Stosowanych

 • Studia podyplomowe – Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej się - Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

 • Studia podyplomowe w zakresie – Przedsiębiorczość, doradca zawodowy

 • Tytuł Mistrza w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

 • Uprawnienia do wykonywania zawodu -Diagnosta samochodowy

TEMATYKA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 • Drukarki i wizualizacja w 3D

 • Platformy edukacyjne

 • Aplikacje wykorzystywane w pracy nauczyciela

 • Tworzenie e-materiałów

 • Elektroniczne zasoby edukacyjne

 • Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK

 • Sposoby programowania obrabiarek CNC

 • Metody aktywizujące uczniów z zastosowanie druku 3D

ZAKRES ZADAŃ

 • Doradztwo metodyczne

 • Wspieranie nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym

 • Obsługa strony www.podnmlawa.pl

 • Prowadzenie kursów, lekcji otwartych, szkoleń, warsztatów, sieci współpracy i samokształcenia

 • Wspieranie nauczycieli informatyki oraz nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych