Konkurs „Młody Matematyk”

osoba przy tablicy

Regulamin konkursu „MŁODY MATEMATYK”.

  1. Konkurs odbywa się w III etapach, w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych.

  2. Terminy etapów:

godz. 1300

  1. W konkursie biorą udział wszystkie szkoły, które zgłoszą swój udział w PODN w Mławie do 30 grudnia 2023 roku.

  2. Dwa pierwsze etapy konkursu odbywać się będą w tychże szkołach i będą poprzedzone zadaniami przygotowawczymi.

  3. Zadania przygotowawcze do I i II etapu konkursu będą do odebrania w PODN w Mławie lub będą przesłane do zainteresowanych szkół drogą mailową na miesiąc przed wyznaczonymi terminami tych etapów.

  4. Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursie powołują szkolne komisje konkursowe nadzorujące przebieg konkursu.

7. Szkolne komisje konkursowe nadzorują przebieg konkursu, sprawdzają i oceniają prace uczniów, wysyłają (w terminie 14 dni od dnia konkursu) kopie protokołów do PODN w Mławie.

8. Uczniowie w czasie trwania konkursu nie używają kalkulatorów.

9. Szkolne komisje konkursowe przechowują prace uczniów i wyłaniają na podstawie protokołu z dwóch etapów finalistów poszczególnych kategorii wiekowych.

10. Finalistą konkursu zostaje uczeń, który uzyska nie mniej niż 75% punktów w dwóch etapach (łącznie). W przypadku, gdy żaden z uczniów biorących udział w konkursie nie uzyska wymaganej ilości punktów, finalistą może być uczeń, który otrzymał najwyższą punktację, ale nie mniej niż 70% punktów możliwych do uzyskania w obydwu etapach.

11. Komisje szkolne zgłaszają do PODN w Mławie finalistów wyłonionych z dwóch etapów oraz dokonują zestawienia ilości uzyskanych punktów przez uczniów z dwóch etapów konkursu w terminie 14 dni od zakończenia drugiego etapu konkursu.

12. Organizatorzy na podstawie przesłanych protokołów, dokonują ostatecznej analizy
i ustalają listę finalistów, o czym powiadamiają przewodniczących komisji.

13. Finaliści biorą udział w III etapie konkursu (w finale), który odbędzie się w siedzibie PODN w Mławie.

14. Laureatami I, II i III miejsca konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają odpowiednio trzy najlepsze wyniki w teście finałowym, nie mniejsze niż 90% punktów. Uczeń, który uzyska co najmniej 75% punktów w teście finałowym otrzymuje wyróżnienie.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych konkursem o jego współtworzenie. Wraz ze zgłoszeniem udziału uczniów (do 30 grudnia 2023 roku) możecie podawać własne zadania dla każdej z grup wiekowych.

DORADCA METODYCZNY

mgr Grażyna Niedośpiał