O nas

Jesteśmy wszechstronną, profesjonalną placówką świadczącą w sposób efektywny i użyteczny różnorodne usługi edukacyjne, zgodnie z wymogami prawa edukacyjnego i potrzebom klienta. Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu i według standardów europejskich. Oznacza to dla naszego klienta aktualizację wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego.

wnętrze studia

Autorytet, Motywacja, Wsparcie

Inne ważne informacje na temat funkcjonowania placówki:
Ośrodek w czasie swojej działalności potwierdził zasadność jego funkcjonowania oraz stał się liczącą na rynku edukacyjnym placówką. Nasz sukces był możliwy dzięki wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego, które udzielały mu aktywnej pomocy merytorycznej i finansowej.

Kryteria sukcesu:

 • Placówka dysponuje bazą i wyposażeniem, które umożliwiają realizację zadań.
 • Sprzęt i środki dydaktyczne pozwalają na stosowanie nowoczesnych form i metod pracy.
 • Placówka umożliwia pracownikom i nauczycielom korzystanie z posiadanych zasobów informacyjnych.
 • System przepływu informacji w placówce jest zgodny z oczekiwaniami zainteresowanych.

 

Mocne strony pracy PODN w Mławie:

 • Wysoki poziom organizacyjny – nowe sale szkoleniowe.
 • Szeroka działalność informacyjno-wydawnicza.
 • Wzmocniona współpraca z innymi ośrodkami.
 • Zbieżność oczekiwań nauczycieli i doradców metodycznych w stosunku do priorytetowych zadań.
 • Budowanie właściwych relacji doradców metodycznych z nauczycielami (wynikających z realizowanych zadań zleconych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz diagnozy).
 • Systemowe doskonalenie się kadry.
 • Systematyczny wzrost udziału nauczycieli w organizowanych szkoleniach.
 • Wspólne dokonywanie wewnętrznego mierzenia jakości pracy ośrodka w celu doskonalenia działań.