Konkurs Spelling Bee

dziewczynka w koszulce z flagą Wielkiej Brytanii

Regulamin

Powiatowego Konkursu Literowania
w Języku Angielskim
„Spelling Bee”

 1. Informacje ogólne

  1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Literowania w Języku Angielskim „Spelling Bee” jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, ul. W.S. Reymonta 4, 06-500 Mława, zwany dalej Organizatorem.

  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane w ramach konkursu mogą być udostępniane w formie publikacji w wersji papierowej i elektronicznej. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika, oraz jego imienia, nazwiska, wieku, klasy i szkoły, do której uczęszcza, w publikacjach dotyczących konkursu oraz promocji organizatora (tablice, zdjęcia, filmy, relacje prasowe, strona internetowa). Podanie przez uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 1. Cele konkursu

  1. Propagowanie znajomości języka angielskiego i rozwijanie motywacji uczestników do jego nauki,

  2. odkrywanie i pogłębianie uzdolnień i kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa wśród uczniów szkół podstawowych,

  3. doskonalenie umiejętności poprawnego literowania i pisania w języku angielskim,

  4. praca nad wystąpieniami publicznymi,

  5. promowanie zdolności dzieci,

  6. zapoznanie z formułą konkursu znanego na całym świecie,

  7. integrowanie uczniów z różnych szkół i placówek.

 1. Zasady uczestnictwa w konkursie

  1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4 - 8 szkół podstawowych z powiatów: mławskiego i żuromińskiego.

  2. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

   1. Klasy 4 – 6

   2. Klasy 7 – 8

  3. Za zajęcie I, II i III miejsca w powyższych kategoriach uczestnicy otrzymają nagrody oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy półfinału otrzymają dyplomy za udział.

  4. Konkurs składa się z trzech etapów:

   1. eliminacje szkolne

   2. półfinał

   3. finał

  5. W półfinale każdą szkołę reprezentować może maksymalnie 2 uczniów, po jednym przedstawicielu z klas 4-6 i 7-8. Szkoła nie musi zgłaszać uczestników w obydwu kategoriach wiekowych.

  6. W celu zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Szkoły (Załącznik nr 1), po czym:

   1. przesłać ją w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LUB

   1. przesłać pocztą na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul W. S. Reymonta 4, 06-500 Mława (z dopiskiem na kopercie „Spelling Bee”)

LUB

   1. osobiście dostarczyć do sekretariatu PODN w Mławie pod ww. adres.

  1. Półfinał i finał Konkursu odbędą się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Reprezentanci szkół zgłoszeni do konkursu przyjeżdżają pod opieką nauczyciela lub rodziców. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.

 1. Przebieg konkursu

  1. Nauczyciele języka angielskiego danej szkoły przeprowadzają wewnątrzszkolne eliminacje w celu wyłonienia po jednym przedstawicielu w poszczególnych kategoriach wiekowych. Forma eliminacji pozostaje do decyzji szkoły.

  2. Do 31 stycznia 2024 r. szkoła dokonuje zgłoszenia wyłonionych przedstawicieli na Karcie Zgłoszenia Szkoły (Załącznik nr 1) zgodnie z pkt. III) 3). W przypadku przesyłania Karty Zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego.

  3. W dniach 5-11 luty 2024r. zgłoszone szkoły otrzymają na podany w Karcie Zgłoszenia Szkoły adres email:

   1. termin przeprowadzenia etapu półfinałowego i finałowego oraz szczegółowy harmonogram ich przebiegu;

   2. LISTY SŁÓW dla poszczególnych kategorii wiekowych, które obejmować będą 50% słów, które pojawią się na etapie półfinałowym i finałowym (oprócz ewentualnej dogrywki).

  4. Półfinały i finały konkursu dla obydwu kategorii wiekowych odbędą się tego samego dnia (orientacyjny termin: pierwsza połowa marca) w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. W przypadku dużej liczby zgłoszonych uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia finałów i półfinałów w ciągu dwóch dni.

  5. Półfinał konkursu ma na celu wyłonienie trzech finalistów spośród wszystkich zgłoszonych uczestników w danej kategorii wiekowej.
   Przebieg półfinału konkursu:

   1. Prowadzący kolejno literuje 10 słów, a uczestnicy zapisują je na kartkach

   2. Każde słowo literowane jest dwa razy

   3. Za każde poprawnie zapisane słowo można uzyskać 1 punkt (wymagana jest pełna poprawność zapisu)

   4. Do finału przechodzą trzy osoby z najwyższymi wynikami

   5. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku uczestników przewidziana jest dogrywka, podczas której wszystkie literowane wyrazy będą pochodzić spoza LISTY SŁÓW.

  6. Finał konkursu ma na celu wyłonienie zwycięzcy spośród trzech finalistów w danej kategorii wiekowej.
   Przebieg finału konkursu:

   1. Finalista losuje numer zestawu. Każdy zestaw zawiera trzy słowa do przeliterowania.

   2. Prowadzący wymawia słowa z wylosowanego zestawu. Każde słowo jest wymawiane dwa razy. Finalista może poprosić o przetłumaczenie danego słowa na język polski.

   3. Po każdym słowie finalista ma 30 sekund na przeliterowanie danego słowa.

   4. Za poprawne przeliterowanie słowa finalista otrzymuje 1 punkt.

   5. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku finalistów przewidziana jest dogrywka, podczas której wszystkie literowane wyrazy będą pochodzić spoza LISTY SŁÓW

   6. Obowiązuje kolejność alfabetyczna prezentacji finalistów.

  7. Wręczenie nagród zwycięzcom (I, II, III miejsce) odbędzie się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie podczas uroczystości Podsumowania Powiatowych Konkursów 2023/2024 (orientacyjny termin – pierwszy tydzień czerwca 2024r.)

 1. Postanowienia końcowe

  1. Zwycięzców Konkursu wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

  2. Organizator Konkursu ma prawo do zmiany regulaminu. Przystąpienie do Konkursu jest tożsame z akceptacją regulaminu. W sprawach nieprzewidzianych w tym regulaminie, decyduje przewodniczący komisji przeprowadzającej Konkurs.

  3. Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych Konkursu prosimy kierować na adres mailowy PODN, bądź bezpośrednio do organizatorki konkursu: Anna Wiśniewska – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.