Zasady uczestnictwa

 1. Rekrutacja na wybraną formę doskonalenia odbywa się poprzez uzupełnienie zgłoszenia na stronie internetowej www.scdidn.siedlce.pl
 2. O zakwalifikowaniu się na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Informację o terminie rozpoczęcia wybranej formy doskonalenia uczestnik otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
 4. O rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować telefonicznie lub pocztą elektroniczną nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia jest:
  • obecność na zajęciach;
  • spełnienie warunków określonych przez koordynatora formy / prowadzącego zajęcia na pierwszym spotkaniu;
  • dokonanie opłaty za udział w formie doskonalenia nie później niż pięć dni robocze od rozpoczęcia szkolenia.