Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

szkolenieKompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych to usługa, która obejmuje szeroki zakres działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły i jej efektów. W ramach tej usługi nasi specjaliści wspierają szkoły i placówki oświatowe w różnych obszarach, takich jak rozwój zawodowy nauczycieli, zarządzanie placówką, czy wdrażanie nowoczesnych metod nauczania. Nasze działania są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdej szkoły.

 

Wspomaganie szkół i placówek oświatowych – zakres usług

Nasze usługi wspomagające obejmują m.in.:

 • doradztwo metodyczne,
 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli,
 • pomoc w planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju szkoły,
 • wsparcie w zakresie zarządzania placówką,
 • pomoc w przygotowaniu do ewaluacji zewnętrznej.

Wszystkie nasze działania są realizowane z uwzględnieniem specyfiki danej szkoły i jej potrzeb. Naszym celem jest nie tylko poprawa jakości pracy szkoły, ale także rozwój kompetencji nauczycieli i zwiększenie efektywności procesu nauczania.

 

Korzyści płynące ze wspomagania placówek edukacyjnych

Korzystanie z naszych usług wspomagających przynosi wiele korzyści.

 • Poprawia jakość pracy szkoły i efektywność procesu nauczania.
 • Pomaga w rozwijaniu kompetencji nauczycieli i kierownictwa szkoły.
 • Wspiera szkoły w przygotowaniu do ewaluacji zewnętrznej.
 • Pomaga w planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju szkoły.
 • Nasze usługi wspomagające pomagają szkołom w dostosowaniu się do zmieniających się wymogów i oczekiwań społeczności lokalnej i rynku pracy.

 

Doskonalenie nauczycieli jest dla jakości pracy każdej placówki oświatowej, w tym szkoły i przedszkola, dziedziną niezwykle istotną. Ważnym elementem z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych (wychowanków, uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców) jest kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli, w tym diagnoza i zaspokojenie potrzeb nauczycieli w obszarze ich rozwoju zawodowego spójnego z potrzebami rozwojowymi placówki. Kompleksowość wspomagania szkół to zaplanowanie i przeprowadzenie procesu doskonalenia wynikającego przede wszystkim z potrzeb nauczycieli, ale i uczniów oraz ich rodziców. Jest to więc działanie oparte na diagnozie, planowaniu działań umożliwiających realizację celów, wdrażaniu zmian, monitorowaniu ich i wypracowaniu efektów. 

Do najważniejszych założeń kompleksowego wspomagania szkół/placówek należą: 

 • prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły, obejmujące działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb, poprzez realizację zaplanowanych form doskonalenia, aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki i przygotowanie sprawozdania z podjętych działań); 
 • pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego; 
 • lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych dla realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół; 
 • organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół na terenie powiatu. Dzięki wspólnie podjętym działaniom zyskacie Państwo nie tylko informację na temat kierunków rozwoju placówki, ale również niezbędne w tym zakresie szkolenia i konsultacje. 
  Szkoły, które chciałyby otrzymać kompleksowe wsparcie w roku szkolnym 2023/2024, proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie do 30 września 2023 r.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCA
Z PROWADZONEJ DIAGNOZY EDUKACYJNEJ PRZEZ

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W MŁAWIE

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczone są rady pedagogiczne na rok szkolny 2023/2024. Zgłosić radę pedagogiczną mogą Państwo poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Zgłoś się)

lub telefonicznie 023/654 -32-47

 

1. Współpraca i dobra komunikacja z rodzicami. (Zgłoś się)

2. Wypowiedzi pisemne w edukacji wczesnoszkolnej. (Zgłoś się)

3. Co zamiast ocen? Ocenianie kształtujące w edukacji

wczesnoszkolnej. (Zgłoś się)

4. Pozytywna psychologia w edukacji. (Zgłoś się)

5. Edukacja matematyczna w klasach I - III. (Zgłoś się)

6. Sztuka motywowania, o tym, co robić, aby dziecko chciało chcieć.

(Zgłoś się)

7. Uczeń z zaburzeniami zachowań w klasie. (Zgłoś się)

8. Kompas kariery zawodowej dla każdego. (Zgłoś się)

9. Cel narzędziem pracy w procesie doradczym. (Zgłoś się)

10. SKILLING, UPSKILLING, RESKILLING jako sposoby

funkcjonowania rynku pracy. (Zgłoś się)

11. Statystyka nie tylko na lekcjach matematyki. (Zgłoś się)

12. Rozumowanie indukcyjne a dedukcyjne. (Zgłoś się)

13. Rola oceny w stymulowaniu aktywności poznawczej uczniów.

(Zgłoś się)

14. Rozwiązania chmurowe w pracy szkoły. (Zgłoś się)

15. Jak wspierać ucznia w aktywnym uczeniu się? (Zgłoś się)

16. Zapisany w historii. Mikołaj Kopernik - człowiek, który wstrzymał

Słońce. (Zgłoś się)

17. Wątki jagiellońskie w programach wycieczek szkolnych. (Zgłoś się)

18. Jak zostać stoikiem? Odporność emocjonalna i pozytywne

nastawienie nauczycieli. (Zgłoś się)

19. WOPFU – od przepisów prawa do praktycznej realizacji. (Zgłoś się)

20. IPET krok po kroku. (Zgłoś się)

21. ABC pedagoga specjalnego. (Zgłoś się)

22. Organizacja pracy z uczniem ze SPE – dostosowanie wymagań do

możliwości i potrzeb uczniów. (Zgłoś się)

23. Innowacja pedagogiczna – nowatorskie rozwiązanie w pracy z

uczniem ze SPE. (Zgłoś się)

24. Nowoczesne narzędzia wspierające terapię i rozwój ucznia ze SPE.

(Zgłoś się)

25. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pigułce. (Zgłoś się)

26. Jak wspierać ucznia z dysleksją? (Zgłoś się)

27. Trening pamięci – czyli jak rozwijać pamięć i koncentrację uwagi?

(Zgłoś się)

28. Ewaluacja IPET-u. (Zgłoś się)

29. Aktywny uczeń! Quizy on-line uczą i rozwijają. (Zgłoś się)

30. Kodowanie na humanie. (Zgłoś się)

 

31. Egzamin i co potem? Analiza wyników egzaminów zewnętrznych –

jak wykorzystać wyniki do ewaluacji własnej pracy i pracy szkoły?

(Zgłoś się)

32. „Bułka z masłem, czy trudny orzech do zgryzienia?” skuteczność

nauki ortografii. (Zgłoś się)

33. Innowacyjne wykorzystanie tabletu i smartfona na lekcji.

(Zgłoś się)

34. TIK w pracy z uczniami – escape room, quizizz, wordwall, padlet,

genially w edukacji. (Zgłoś się)

35. Nie taka kreatywność straszna… (Zgłoś się)

36. Ocenianie kształtujące w praktyce. (Zgłoś się)

37. Realizacja zajęć WDŻ wsparciem programu wychowawczo –

profilaktycznego. (Zgłoś się)

38. Rodzina jako środowisko integrujące potrzeby dziecka. (Zgłoś się)

39. Poczucie własnej wartości, czyli słów kilka o sposobach

wzmacniania samooceny uczniów. (Zgłoś się)

40. Rodzice partnerami szkoły-jak prowadzić wywiadówkę? (Zgłoś się)

41. Rola wychowawcza rodziny – diagnoza potrzeb rozwojowych –

korelacja działań z programem wychowawczo-profilaktycznym.

(Zgłoś się)

42. Nauczyciel-uczeń w relacji. (Zgłoś się)

43. Kompetencje zawodowe nauczyciela i wychowawcy - o

nowoczesnym modelu wychowania. (Zgłoś się)

44. Wzmacnianie poczucia wartości u dziecka. (Zgłoś się)

45. Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach

trudnych wychowawczo. (Zgłoś się)

46. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole-współpraca szkoły,

rodziców i instytucji w zakresie wspomagania rozwoju dzieci

i wsparcia rodziny. (Zgłoś się)

47. Uczeń z zaburzeniami odżywiania w szkole. (Zgłoś się)

48. Rozwój emocjonalno-społeczny nastolatków. (Zgłoś się)

49. Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pracy

nauczyciela. (Zgłoś się)

50. Jak skutecznie motywować uczniów do mówienia w języku

obcym? (Zgłoś się)

51. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w 2023 r - wnioski

i rekomendacje do pracy z uczniami klasy 8. (Zgłoś się)

52. CANVA – początki pracy z programem. (Zgłoś się)

53. Sztuczna inteligencja – nowe horyzonty nauczania. (Zgłoś się)