Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy organizowane przez PODN w Mławie

Regulamin sieci współpracy i samokształcenia

Zgłoszenie uczestnictwa w poszczególnych sieciach współpracy i samokształcenia należy przesłać na adres e-mail: sieci_podnmlawa@wp.pl

W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko , nazwę i adres szkoły/placówki oraz aktualny adres prywatny e-mail, na który zostaną wysłane informacje dotyczące logowania oraz informacje związane z działaniem sieci.

W ofercie szkoleniowej naszego Ośrodka przedstawiamy nowatorskie formy kursów oraz sieci współpracy, w ramach których nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych mają możliwość odbywania szkoleń oraz pozyskiwania materiałów szkoleniowych za pośrednictwem Internetu. Udział w powyżej wspomnianych formach doskonalenia jest potwierdzany zaświadczeniem, podobnie jak w przypadku form stacjonarnych.

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat sieci współpracy zapraszamy do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Zapisani uczestnicy wezmą udział w jednym spotkaniu organizacyjnym, na którym zostaną omówione zasady i harmonogram udziału w danej formie doskonalenia. Dalsza praca odbywać się będzie poprzez Internet, na platformie zdalnego nauczania Moodle.

Działania w ramach sieci współpracy:

 • Zgłoszenie osobiste, telefoniczne do PODN w Mławie, albo na adres e-mail: sieci_podnmlawa@wp.pl
 • Systematyczny udział w sieci poprzez:
 • dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami ( publikacja własnych materiałów),
 • tworzenie nowych rozwiązań.
 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci. 

Sieci współpracy i samokształcenia funkcjonujące w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie:

Rok szkolny 2018/2019

 1. Jak wspierać ucznia w uczeniu się przedmiotów przyrodniczych?
 2. Zasady pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Zadania dyrektora w zakresie zarządzania szkołą/placówką.
 4. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Zabawy kreatywne, zajęcia relaksacyjne i odprężające w przedszkolu oraz  w klasach I – III szkoły podstawowej.
 6. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki mózgu Paula Dennisona.
 7. Aktywny wychowawca.
 8. Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń.
 9. Zabawy kreatywne, zajęcia relaksacyjne  i odprężające w przedszkolu oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.
 10. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki  mózgu Paula Dennisona.

Rok szkolny 2017/2018

 1. Rozwijanie kompetencji wychowawczych.
 2. Praca z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Zadania dyrektora w zakresie zarządzania szkołą/placówką – zakończone.
 4. Językowa „Wieża Babel” – innowacyjne metody i formy pracy na zajęciach językowych – zakończone.
 5. Od logicznego myślenia do programowania – nowa podstawa nauczania informatyki.
 6. Aktywna tablica – międzyszkolna sieć współpracy.

Rok szkolny 2016/2017

 1. Rozwijanie kompetencji wychowawczych.
 2. Praca z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Zadania dyrektora w zakresie zarządzania szkołą/placówką.
 4. Językowa „Wieża Babel” – innowacyjne metody i formy pracy na zajęciach językowych.Od logicznego myślenia do programowania – nowa podstawa nauczania informatyki

Rok szkolny 2015/2016

 1. Rozwijanie kompetencji wychowawczych.
 2. Praca z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rok szkolny 2014/2015

 1. Matura 2015 – język polski (działanie sieci zakończone).