Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy organizowane przez PODN w Mławie

Regulamin sieci współpracy i samokształcenia

Zgłoszenie uczestnictwa w poszczególnych sieciach współpracy i samokształcenia należy przesłać na adres e-mail: sieci_podnmlawa@wp.pl

W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko , nazwę i adres szkoły/placówki oraz aktualny adres prywatny e-mail, na który zostaną wysłane informacje dotyczące logowania oraz informacje związane z działaniem sieci.

W ofercie szkoleniowej naszego Ośrodka przedstawiamy nowatorskie formy kursów oraz sieci współpracy, w ramach których nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych mają możliwość odbywania szkoleń oraz pozyskiwania materiałów szkoleniowych za pośrednictwem Internetu. Udział w powyżej wspomnianych formach doskonalenia jest potwierdzany zaświadczeniem, podobnie jak w przypadku form stacjonarnych.

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat sieci współpracy zapraszamy do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Zapisani uczestnicy wezmą udział w jednym spotkaniu organizacyjnym, na którym zostaną omówione zasady i harmonogram udziału w danej formie doskonalenia. Dalsza praca odbywać się będzie poprzez Internet, na platformie zdalnego nauczania Moodle.

Działania w ramach sieci współpracy:

 • Zgłoszenie osobiste, telefoniczne do PODN w Mławie, albo na adres e-mail: sieci_podnmlawa@wp.pl
 • Systematyczny udział w sieci poprzez:
 • dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami ( publikacja własnych materiałów),
 • tworzenie nowych rozwiązań.
 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci. 

Sieci współpracy i samokształcenia funkcjonujące w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

Rok szkolny 2022/2023:

 1. Sztuka koncentracji – czyli jak zachęcić do udziału w lekcji?
 2. Emocje u dzieci. Jak je rozpoznawać i jak na nie reagować? Moduł III i IV.
 3. Jak sobie radzić  z niezdyscyplinowanymi uczniami? Jak stać się autorytetem?

Rok szkolny 2021/2022:

 1. Internetowe forum nauczycieli języków obcych.
 2. Chemia żywności a zdrowe jedzenie.
 3. Podstawy edukacji i kształtowania świadomości w duchu zrównoważonego rozwoju.
 4. Jak pobudzać kreatywność uczniów? Wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka.
 5. Emocje u dzieci. Jak je rozpoznać i jak na nie reagować?
 6. Kompetentny dyrektor liderem rozwoju szkoły.
 7. Genially – twórcze i kreatywne narzędzie.
 8. Pandemia COVID – 19 a funkcjonowanie psychospołeczne uczniów.

Rok szkolny 2020/2021:

 1. Ocenianie kształtujące,
 2. Innowacyjne metody stymulujące rozwój społeczny współpracy i komunikacji,
 3. Planowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej nauczyciela na I etapie kształcenia,
 4. Forum nauczycieli innowatorów – nauczycielu eksperymentuj,
 5. Wykorzystywanie eksperymentów i metod aktywizujących w skutecznym nauczaniu fizyki i chemii,
 6. Jestem nauczycielem XXI wieku.

Rok szkolny 2019/2020:

 1. Na czym polega mistrzostwo w zawodzie nauczyciela?
 2. Uczyć czytać, ale jak?
 3. Jak wspierać ucznia w uczeniu się przedmiotów przyrodniczych?
 4. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń.
 6. Aktywny wychowawca.
 7. Rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów w realizacji podstawy programowej z chemii i fizyki.
 8. Innowacje pedagogiczne w edukacji.

Rok szkolny 2018/2019

 1. Jak wspierać ucznia w uczeniu się przedmiotów przyrodniczych?
 2. Zasady pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Zadania dyrektora w zakresie zarządzania szkołą/placówką.
 4. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Zabawy kreatywne, zajęcia relaksacyjne i odprężające w przedszkolu oraz  w klasach I – III szkoły podstawowej.
 6. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki mózgu Paula Dennisona.
 7. Aktywny wychowawca.
 8. Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń.
 9. Zabawy kreatywne, zajęcia relaksacyjne  i odprężające w przedszkolu oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.
 10. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki  mózgu Paula Dennisona.

Rok szkolny 2017/2018

 1. Rozwijanie kompetencji wychowawczych.
 2. Praca z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Zadania dyrektora w zakresie zarządzania szkołą/placówką – zakończone.
 4. Językowa „Wieża Babel” – innowacyjne metody i formy pracy na zajęciach językowych – zakończone.
 5. Od logicznego myślenia do programowania – nowa podstawa nauczania informatyki.
 6. Aktywna tablica – międzyszkolna sieć współpracy.

Rok szkolny 2016/2017

 1. Rozwijanie kompetencji wychowawczych.
 2. Praca z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Zadania dyrektora w zakresie zarządzania szkołą/placówką.
 4. Językowa „Wieża Babel” – innowacyjne metody i formy pracy na zajęciach językowych.Od logicznego myślenia do programowania – nowa podstawa nauczania informatyki

Rok szkolny 2015/2016

 1. Rozwijanie kompetencji wychowawczych.
 2. Praca z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rok szkolny 2014/2015

 1. Matura 2015 – język polski (działanie sieci zakończone).