Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH  WYNIKAJĄCA Z PROWADZONEJ DIAGNOZY EDUKACYJNEJ

 1. Konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania.
 2. Nauka programowania wizualnego i tekstowego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
 3. Realizacja zajęć z informatyki w edukacji wczesnoszkolnej.
 4. Nowoczesny wymiar edukacji informatycznej – programowanie robotów.
 5. Pomiary za pomocą komputera – uczenie się przez badanie (IBSE).
 6. Nauka programowania tekstowego w szkole ponadpodstawowej.
 7. Zastosowanie tablicy multimedialnej.
 8. Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie, czyli efektywne nauczanie matematyki.
 9. Uczniowie o różnych uzdolnieniach matematycznych – jak z nimi pracować?
 10. Gry na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
 11. Formy pracy i organizacji lekcji matematyki w kontekście kompetencji kluczowych.
 12. Wykorzystanie na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych aplikacji i zasobów dostępnych w chmurze.
 13. Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych jako wsparcie jakości pracy szkoły.
 14. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
 15. Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie MS Power Point.
 16. Tworzenie interaktywnych aplikacji i gier edukacyjnych.
 17. Tablica interaktywna na lekcji. Wykorzystanie interaktywnych ćwiczeń na zajęciach dydaktycznych.
 18. E-świadectwa + arkusze ocen w dzienniku synergia (e-świadectwa wersja profesjonalna).
 19. Szkoła jako organizacja ucząca się. Szkoła na miarę XXI wieku.
 20. Vademecum młodego nauczyciela.
 21. Awans zawodowy nauczyciela w roku 2019.
 22. Jak uczyć miłości do ojczyzny na lekcjach języka polskiego.
 23. Formy wypowiedzi polonistycznej na egzaminie ósmoklasisty.
 24. Innowacje pedagogiczne na lekcjach języka polskiego.
 25. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego.
 26. Adaptacje filmowe w nowej podstawie programowej.
 27. Uczniowie o różnych uzdolnieniach humanistycznych – jak z nimi pracować?
 28. Dzieje polityczne, a historia społeczno-gospodarcza i historia kultury w zapisach podstawy programowej.
 29. Istota regionalizmu i nauczania regionalnego.
 30. Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym.
 31. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych.
 32. Twórcze wykorzystywanie historiografii na lekcjach historii.
 33. Walory dydaktyczne historii lokalnej i regionalnej w nauczaniu historii.
 34. Regionalizm w nauczaniu i popularyzacji historii.
 35. Planowanie własnego życia i odnalezienie się w realiach gospodarczych. Elementy doradztwa zawodowego na różnych lekcjach.
 36. Umiejętności matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym.
 37. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej – praktyczne rozwiązania.
 38. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 39. Wsparcie merytoryczno – metodyczne osób realizujących doradztwo zawodowe w szkole podstawowej.
 40. Planowanie i organizacja pracy nauczyciela przedszkola.
 41. Zabawy taneczne i ruchowe – dobry klimat w grupie i w klasie.
 42. Zabawy taneczne i ruchowe – dobry klimat w grupie i w klasie.
 43. Od inspiracji matematycznych do innowacji. Innowacyjnie w matematyce, czyli jak?
 44. Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej.
 45. Programowanie na dywanie w przedszkolu i w szkole.
 46. Sprawne ręce – ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój grafomotoryczny dzieci.
 47. Tańce integracyjne.
 48. Wykorzystanie teatrzyku kamishibai  do propagowania wartości.
 49. Otwarte zasoby informacyjne.
 50. Skuteczna promocja biblioteki i czytelnictwa.
 51. Prawne podstawy działalności bibliotek.
 52. Metody pracy z młodym czytelnikiem w bibliotece.
 53. Wpływ czytania na rozwój dziecka.
 54. Gdzie jest czytelnik? Akcje czytelnicze promujące książkę.
 55. Portale i serwisy biblioteczne jako ciekawe źródło inspiracji czytelniczych.
 56. Internet i media społecznościowe w pracy bibliotekarza.