Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH  WYNIKAJĄCA Z PROWADZONEJ DIAGNOZY EDUKACYJNEJ

 1. Zastosowanie robotów w edukacji, wykorzystanie elementów robotyki  w   programowaniu.
 2. Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.
 3. Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów jako wsparcie jakości szkoły.
 4. Metody i formy pracy z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki.
 5. Jak współpracować z rodzicami?
 6. Metody i formy pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki.
 7. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
 8. Monitorowanie podstawy programowej.
 9. Tworzenie programów nauczania w oparciu  o nową podstawę programową.
 10. Formy pracy i organizacji lekcji w kontekście kompetencji kluczowych.
 11. Realizacja zajęć z informatyki w edukacji wczesnoszkolnej.
 12. W świecie eksperymentów, czyli doświadczenia i eksperymenty na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.
 13. TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania.
 14. Gry na lekcjach – czy można i kiedy w nie grać?
 15. Tworzenie interaktywnych aplikacji i gier edukacyjnych.
 16. Obsługa i zastosowania tablicy interaktywnej.
 17. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego.
 18. Aplikacje internetowe jako narzędzie wspomagające naukę języków obcych.
 19. Ocenianie Kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej.
 20. Programowanie na dywanie w przedszkolu i szkole.
 21. Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym.
 22. Neuroedukacja w praktyce szkolnej. Nowy paradygmat w edukacji.
 23. Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej – organizacja od A do Z.
 24. Awans  zawodowy  nauczycieli  od  1 IX 2018 r.
 25. ABC szkolnego wolontariatu.
 26. Praca metodą projektu.
 27. Metapoznanie, czyli poznanie własnego procesu przyswajania wiedzy.
 28. Ewaluacja programu profilaktyczno-wychowawczego.
 29. Nauczyciel wspomagający w klasie, asystent nauczyciela – efektywna współpraca.