Projekty realizowane przez PODN

W roku 2018 PODN realizuje zadania z  projektu pod nazwą: Nowoczesna edukacja w gminie Baboszewo, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania dotyczą przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. Tematyka szkoleń dotyczy: kształtowania kompetencji kluczowych, stosowania doświadczeń i eksperymentów w pracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, pracy z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki, wykorzystania narzędzi TIK w pracy nauczycieli, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W roku szkolnym 2016/2017 realizuje zadania w ramach Projektu „MEGA-SZKOŁA
w Białutach”,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.Realizacja Projektu dotyczy szkoleń dla nauczycieli oraz przeprowadzenia zajęć dla uczniów
w następujących obszarach:

1.      Aktywne nauczanie języka obcego za pomocą technik pamięciowych – szkolenie dla nauczycieli

2.      Kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów dotyczących: kreatywności, innowacyjności i pracy w grupie – szkolenie dla nauczycieli

3.      Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu – szkolenie dla nauczycieli

4.      Wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć – szkolenie dla nauczycieli

5.      Szkolenie Bezpieczni w sieci – szkolenie dla nauczycieli oraz zajęcia z uczniami

Do przedstawionej tematyki szkoleniowej zostały opracowane programy.